П о д а т о ц и

Data are fun

About

Interesting and helpful notes that come up as we (Teofil and Novica) are learning R, Shiny, data wrangling, visualization, and modelling.

Интересни и полезни белешки од нашето (Теофил and Новица) учење на R, Shiny, и организација, визуелизација и моделирање на податоци.